Svenska rättsinformationssystemets dokumentmodell

IRI:
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Current version:
0.6
Imported Ontologies:
http://purl.org/dc/terms/ (visualise it with LODE)
http://www.w3.org/2004/02/skos/core# (visualise it with LODE)
http://xmlns.com/foaf/0.1/ (visualise it with LODE)
Other visualisation:
Ontology source

Table of Content

  1. Classes
  2. Object Properties
  3. Data Properties
  4. Annotation Properties
  5. Namespace Declarations

Classes

Allmänna rådc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#AllmannaRad

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Ett dokument med allmänna, icke-bindande, råd om tillämpningen av bindande regler i föreskrift, förordning eller lag.
has super-classes
Swedish Legal Documentc
Allmänna råd-serieop max 1
Författningssamlingop max 1
Utkom från trycketdp max 1
Löpnummerdp max 1
Årsutgåvadp max 1

Allmänna råd-seriec back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#AllmannaRadSerie

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En serie med allmänna råd, utgiven av någon myndighet
has super-classes
Publikationssamlingc
is in range of
Allmänna råd-serieop

Allmänna råd-textc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#AllmannaRadText

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Ett större eller mindre sammanhållet textavsnitt som innehåller ett eller flera allmänna råd.
has super-classes
document partc
is in range of
Allmänna råd-textop

Brevc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Brev

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
has super-classes
Författningssamlingsdokumentc
Utfärdandedatumdp exactly 1

Cirkulärc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Cirkular

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Dokument för att upplysa en bestämd krets (företrädesvis myndigheter) om innehållet i vissa normer eller att informera addressaterna om förhållanden av intresse.
has super-classes
Författningssamlingsdokumentc
Beslutsdatumdp exactly 1

Förarbetec back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Forarbete

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Förarbeten är ett samlingsnamn för till exempel utredningar, propositioner och betänkanden som tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag.
has super-classes
Swedish Legal Documentc
Beslutsdatumdp exactly 1
Löpnummerdp max 1
Årsutgåvadp max 1
has sub-classes
Förordningsmotivc, Kommittédirektivc, Propositionc, Utredningsbetänkandec
is in domain of
Föreslår ändring avop, Utgår frånop
is in range of
Utgår frånop

Författningc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Forfattning

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En text som innehåller generella, bindande rättsregler (såsom lag, förordning eller föreskrift) utgiven i någon författningssamling.
has super-classes
Författningssamlingsdokumentc
Ikraftträdanderegeldp min 1
Beslutad avop min 1
has sub-classes
Förordningc, Lagc, Myndighetsföreskriftc
is in domain of
Genomför direktivop, Kompletterar förordningop
is in range of
Anger grundförfattningop, Föreslår utredning av ändring iop, Föreslår ändring avop, Konsoliderarop

Författningsreferensc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Forfattningsreferens

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En referens till en del av en författning. Referensen är inprecis i det att den som skapar referensen kan avse ett annat paragrafinnehåll än det som existerar i grundförfattningen (t.ex. den version som senare påförts i en ändringsförfattning).
has super-classes
Anger grundförfattningop exactly 1
is in domain of
Anger grundförfattningop, Anger kapitelnummerdp, Anger paragrafnummerdp

Författningssamlingc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Forfattningssamling

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En samling av lagar, förordningar eller föreskrifter, dvs texter som innehåller generella, bindande rättsregler.
has super-classes
Publikationssamlingc
is in range of
Författningssamlingop

Författningssamlingsdokumentc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#FSDokument

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Ett dokument som ingår i någon författningssamling.
has super-classes
Swedish Legal Documentc
Utkom från trycketdp max 1
Författningssamlingop exactly 1
Löpnummerdp max 1
Sidnummerdp max 1
Bihangsnummerdp max 1
Övergångsbestämmelseop max 1
Årsutgåvadp max 1
has sub-classes
Brevc, Cirkulärc, Författningc, Tillkännagivandec
is in domain of
Bemyndigandeop, Beslutandeop, Förarbeteop, Föredragandeop, Ikraftträdanderegeldp, Omtryck avop, Ändrarop, Övergångsbestämmelseop
is in range of
Omtryck avop, Rättning avop

Förordningc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Forordning

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En författning av typen förordning (d.v.s. antagen av regeringen).
has super-classes
Författningc
Utfärdandedatumdp exactly 1
Bemyndigandeop min 1

Förordningsmotivc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Forordningsmotiv

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Ett förarbete till en förordning, publicerad i serien Regeringens förordningsmotiv. Anger bakgrund och hur ändamålet ska tolkas.
has super-classes
Förarbetec

Grundlagc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Grundlag

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
has super-classes
Lagc
Utfärdandedatumdp exactly 2

Internationell överenskommelsec back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#InternationellOverenskommelse

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En internationell överenskommelse utgiven i serien Sveriges Internationella Överenskommelser (SÖ).
has super-classes
Swedish Legal Documentc
Årsutgåvadp max 1
Authoritative languagesdp min 1
Löpnummerdp max 1
Ratificieringsdatumdp exactly 1
is in domain of
Authoritative languagesdp, Ratificieringsdatumdp

Kapitelc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Kapitel

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Ett kapitel i en svensk författning.
is in domain of
Kapitelnummerdp
is in range of
Kapitelop

Kommittédirektivc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Kommittedirektiv

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Ett kommittédirektiv.
has super-classes
Förarbetec
Departementop exactly 1
is in domain of
Avkrävt avrapporteringsdatumdp, Föreslår utredning av ändring iop, Tillägg tillop

Konsoliderad grundförfattningc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#KonsolideradGrundforfattning

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En konsolidering av en grundförfattning i någon författningssamling, i lydelse med införda ändringar, fram till en viss tidpunkt. Sammanställningen kan utgå från en tidigare konsoliderad version eller från grundförfattningen.
has super-classes
Swedish Legal Documentc
Konsolideringsunderlagop min 2
Konsoliderarop exactly 1
is in domain of
Konsoliderarop, Konsolideringsunderlagop

Lagc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Lag

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En författning av typen lag (d.v.s. antagen av riksdagen).
has super-classes
Författningc
Utfärdandedatumdp exactly 1
Förarbeteop min 1
has sub-classes
Grundlagc

Myndighetsföreskriftc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Myndighetsforeskrift

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En föreskrift utgiven i någon författningssamling.
has super-classes
Författningc
Beslutsdatumdp exactly 1
Bemyndigandeop min 1

Paragrafc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Paragraf

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En paragraf i en svensk författning.
is in domain of
Paragrafnummerdp
is in range of
Paragrafop

Propositionc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Proposition

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En proposition till riksdagen, vanligtvis gällande en lagändring.
has super-classes
Förarbetec
Utgår frånop only Utredningsbetänkandec

Publikationssamlingc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Publikationssamling

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Någon slags samling (förteckning, serie) över rättsinformationspublikationer.
has super-classes
collectionc
has sub-classes
Allmänna råd-seriec, Författningssamlingc, Rättsfallspublikationc, Utredningsseriec

Rättelsebladc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattelseblad

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Ett rättelse av en författning utgiven i någon författningssamling.
has super-classes
Swedish Legal Documentc
Rättning avop exactly 1
is in domain of
Rättelsebeskrivning, Rättning avop

Rättsfallsnotisc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattsfallsnotis

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En sammanfattning i notisform av ett domslut (ofta inklusive tidigare domslut i instanskedjan).
has super-classes
Rättsfallsrapportc
Notisseriedp max 1
is in domain of
Notisseriedp

Rättsfallspublikationc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattsfallspublikation

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En ramling av rättsfallsreferat, vanligen knuten till en viss domsol eller en viss typ av domstolar.
has super-classes
Publikationssamlingc
is in range of
Rättsfallspublikationop

Rättsfallsrapportc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattsfallsrapport

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Rapporteringar/sammanfattningar av rättsfall.
has super-classes
Swedish Legal Documentc
Löpnummerdp max 1
Rättsfallspublikationop exactly 1
Årsutgåvadp max 1
has sub-classes
Rättsfallsnotisc, Rättsfallsreferatc
is in domain of
Referat av domstolsavgörandeop, Rättsfallspublikationop

Rättsfallsreferatc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattsfallsreferat

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Ett referat av ett eller flera domslut inklusive tidigare domslut i instanskedjan.
has super-classes
error2402c
error2403c
Rättsfallsrapportc
Referat av domstolsavgörandeop min 1
Sidnummerdp max 1
Referatseriedp max 1
is in domain of
Referatrubrik, Referatseriedp

Skrivelsec back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Skrivelse

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En skrivelse från regeringen eller riksdagen, med information om t.ex. ett beslut.
has super-classes
Swedish Legal Documentc
Löpnummerdp max 1
Årsutgåvadp max 1

Swedish Legal Documentc back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattsinformationsdokument

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Post eller dokument i det svenska offentliga rättsinformationssystemet.
has super-classes
document
publisherop only organization
issueddp only date
identifierdp some literal
titledp only literal
has sub-classes
Allmänna rådc, Förarbetec, Författningssamlingsdokumentc, Internationell överenskommelsec, Konsoliderad grundförfattningc, Rättelsebladc, Rättsfallsrapportc, Skrivelsec, Vägledande avgörandec
is in domain of
Bilagaop

Tillkännagivandec back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Tillkannagivande

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Tillkännagivanden används när det finns behov av att upplysa en större krets om faktiska förhållanden.
has super-classes
Författningssamlingsdokumentc
Beslutsdatumdp exactly 1

Utredningsbetänkandec back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Utredningsbetankande

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Ett utredningsbetänkande, vanligen utgivet i Departementsserien (Ds) eller i serien Statens offentliga utredningar (SOU).
has super-classes
Förarbetec
Utgår frånop only Kommittédirektivc
Utredningsserieop exactly 1
is in domain of
Utredningsserieop

Utredningsseriec back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Utredningsserie

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En serie av de rapporter som tillsatta utredningar har skrivit, som en del av lagstiftningsarbetet.
has super-classes
Publikationssamlingc
is in range of
Utredningsserieop

Vägledande avgörandec back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#VagledandeAvgorande

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Avgöranden från högre domstolar och vissa myndigheter där avgörandet är gjort i sista instans.
has super-classes
Swedish Legal Documentc
Avgörandedatumdp exactly 1
has sub-classes
Vägledande domstolsavgörandec, Vägledande myndighetsavgörandec
is in domain of
Avgörandedatumdp, Lagrumop, Praxishänvisningop

Vägledande domstolsavgörandec back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#VagledandeDomstolsavgorande

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Uppgifter om vägledande avgöranden från domstolar (de allmänna, förvaltningsdomstolarna, eller någon av specialdomstolarna). Observera att detta inte är samma sak som ett rättsfallsreferat.
has super-classes
Vägledande avgörandec
Domstolsavdelningdp max 1
Domsnummerdp max 1
Målnummerdp exactly 1
is in domain of
Domsnummerdp, Domstolsavdelningdp, Målnummerdp
is in range of
Referat av domstolsavgörandeop, Rättsfallshänvisningop

Vägledande myndighetsavgörandec back to ToC or Class ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#VagledandeMyndighetsavgorande

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Ett dokument som uttrycker ett vägledande avgörande i förvaltningsärenden från central statlig myndighet.
has super-classes
Vägledande avgörandec
Diarienummerdp exactly 1
is in domain of
Diarienummerdp
is in range of
Avgörandehänvisningop

Object Properties

Allmänna råd-serieop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#allmannaRadSerie

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Den serie med allmänna råd som detta dokument ingår i.

has characteristics: functional

has super-properties
Publikationssamlingop
has range
Allmänna råd-seriec

Allmänna råd-textop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#allmannaRadText

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Ett textavsnitt med allmänna råd som ingår i dokumentet
has super-properties
has partop
has domain
Allmänna rådc or Myndighetsföreskriftc
has range
Allmänna råd-textc

Anger grundförfattningop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#angerGrundforfattning

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#

has characteristics: functional

has domain
Författningsreferensc
has range
Författningc

Avgörandehänvisningop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#avgorandehanvisning

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Hänvisning i aktuellt avgörande till något myndighetsavgörande som har beaktats.

Bemyndigandeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bemyndigande

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Referens till en bemyndigande rättsgrund som rättsregeldokumentet grundar sig på.

Beslutad avop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#beslutadAv

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Referens till officiell beslutstagare.
has domain
Författningc or Vägledande avgörandec
has range
agent

Beslutandeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#beslutande

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Referens till beslutande (signent/undertecknare) av dokumentet.
has domain
Författningssamlingsdokumentc
has range
person

Bilagaop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bilaga

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En generell bilaga till ett rättsinformationsdokument.
has super-properties
has partop
has domain
Swedish Legal Documentc
is inverse of
Bilaga tillop

Bilaga tillop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bilagaTill

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
has super-properties
is part ofop
is inverse of
Bilagaop

Departementop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#departement

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Anger ansvarigt departement.
has domain
Förordningc or Kommittédirektivc or Lagc or Propositionc or Skrivelsec or Utredningsbetänkandec
has range
organization

Ersätterop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#ersatter

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Anger något som ersätts av denna resurs, t.ex. en förordning eller en del därav (såsom rubrik, kapitel, lagparagraf).
has super-properties
Ändrarop

Förarbeteop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#forarbete

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Relaterat förarbete till en författning.
has super-properties
referencesop
has domain
Författningssamlingsdokumentc

Föredragandeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#foredragande

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Referens till dokumentets föredragande (kontrasignent).
has domain
Författningssamlingsdokumentc
has range
person

Föreslår utredning av ändring iop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#foreslarUtredningAvAndringI

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Den författning som aktuellt dokument föreslår utredning av ändring i.
has super-properties
referencesop
has domain
Kommittédirektivc
has range
Författningc

Föreslår ändring avop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#foreslarAndringAv

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Den författning som aktuellt dokument föreslår ändring av.
has super-properties
referencesop
has domain
Förarbetec
has range
Författningc

Författningssamlingop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#forfattningssamling

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Författningssamlingen som dokumentet publiceras i.

has characteristics: functional

has super-properties
Publikationssamlingop
has range
Författningssamlingc

Genomför direktivop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#genomforDirektiv

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Referens till EU-direktiv som helt eller delvis genomförs med denna författning.
has domain
Författningc

Ikraftträdandeanvisningop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#ikrafttradandeanvisning

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Referens till anvisning som anger hur författningen träder ikraft.
is also defined as
annotation property

Ikraftträdandelagrumop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#ikrafttradandelagrum

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Hänvisning till lagrum (promulgationslag) som anger när och hur författningen träder ikraft.
is also defined as
annotation property

Införs iop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#inforsI

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Anger att innehållet som denna resurs representerar införs i t.ex. en förordning.
has super-properties
Ändrarop

Kapitelop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#kapitel

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Angivelse av i författningen ingående kapitel.
has super-properties
has partop
has domain
Författningssamlingsdokumentc or Konsoliderad grundförfattningc
has range
Kapitelc

Kompletterar förordningop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#kompletterarForordning

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Referens till EU-förordning som denna författning kompletterar.
has domain
Författningc

Konsoliderarop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#konsoliderar

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Information om vilket ursprungsdokument som konsolideras.

has characteristics: functional

has super-properties
is version ofop
has domain
Konsoliderad grundförfattningc
has range
Författningc

Konsolideringsunderlagop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#konsolideringsunderlag

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Information om vilka dokument, inklusive ursprungsdokumentet, som ingått i konsolideringsunderlaget. Kan t.ex. utgå från en tidigare konsoliderad version. Samling med referenser till dokument.

Lagrumop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lagrum

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Hänvisning till något lagrum i SFS eller annan författningssamling som detta avgörande stödjer sig på.

Omtryck avop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#omtryckAv

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Referens till vad omtrycket avser, t.ex. en förordning.
has super-properties
is version ofop
has domain
Författningssamlingsdokumentc
has range
Författningssamlingsdokumentc

Paragrafop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#paragraf

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Angivelse av i författningen ingående paragraf.
has super-properties
has partop
has domain
Författningssamlingsdokumentc or Kapitelc or Konsoliderad grundförfattningc
has range
Paragrafc

Praxishänvisningop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#praxishanvisning

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Hänvisning till praxis på ett område, uttryckt genom något beslut.

Publikationssamlingop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#publikationssamling

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Anger medlemsskap i någon form av (rättsinformationsspecifik) publikationssamling, såsom en författningssamling eller utredningsserie.
has super-properties
is part ofop
has sub-properties
Allmänna råd-serieop, Författningssamlingop, Rättsfallspublikationop, Utredningsserieop

Referat av domstolsavgörandeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#referatAvDomstolsavgorande

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Ett domstolsavgörande som detta är ett referat av.

Rättning avop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattningAv

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Rättning av den författning som ett rättelseblad hänför sig till.

has characteristics: functional

has domain
Rättelsebladc
has range
Författningssamlingsdokumentc

Rättsfallshänvisningop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattsfallshanvisning

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Hänvisning i aktuellt avgörande till något rättsfall som har beaktats.
has super-properties
Praxishänvisningop
has range
Vägledande domstolsavgörandec

Rättsfallspublikationop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattsfallspublikation

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Den publikation som rättsfallet publiceras i.

has characteristics: functional

has super-properties
Publikationssamlingop
has domain
Rättsfallsrapportc
has range
Rättsfallspublikationc

Råd tillop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#radTill

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Den författning eller paragraf i författning som detta råd berör.
has super-properties
referencesop
has domain
Allmänna rådc or Allmänna råd-textc
has range
Författningc or Kapitelc or Paragrafc

Tillägg tillop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#tillaggTill

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Den kommitté som tilläget riktar sig till.
has super-properties
referencesop
has domain
Kommittédirektivc

Upphäverop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#upphaver

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Referens till något som upphävs, t.ex. en förordning eller en del därav (såsom rubrik, kapitel, lagparagraf).
has super-properties
Ändrarop

Utgår frånop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#utgarFran

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Utgår från ett förarbete tidigare i lagstiftningskedjan.
has super-properties
referencesop
has domain
Förarbetec
has range
Förarbetec

Utredningsserieop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#utrSerie

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Serie där utredningen publiceras. T.ex. Ds, SOU.

has characteristics: functional

has super-properties
Publikationssamlingop
has domain
Utredningsbetänkandec
has range
Utredningsseriec

Ändrarop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#andrar

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Referens till något som ändras, t.ex. en förordning eller en del därav (såsom rubrik, kapitel, lagparagraf).
has sub-properties
Ersätterop, Införs iop, Upphäverop
has domain
Författningssamlingsdokumentc

Övergångsbestämmelseop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#overgangsbestammelse

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Information om övergångsbestämmelser.

Övergångsbestämmelsehänvisningop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#overgangsbestammelsehanvisning

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Referens till något som beskriver övergångsbestämmelser.
has super-properties
Övergångsbestämmelseop

Övergångsbestämmelsetextop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#overgangsbestammelsetext

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Text som beskriver övergångsbestämmelser.
has super-properties
Övergångsbestämmelseop

Data Properties

Anger kapitelnummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#angerKapitelnummer

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#

has characteristics: functional

has domain
Författningsreferensc
has range
literal

Anger paragrafnummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#angerParagrafnummer

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
has domain
Författningsreferensc
has range
literal

Authoritative languagesdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#giltigaSprak

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
De språk som de giltiga texterna i en konvention är skrivna på.

Avgörandedatumdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#avgorandedatum

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Det datum ett beslut eller domslut avkunnades.

has characteristics: functional

has domain
Vägledande avgörandec
has range
date

Avkrävt avrapporteringsdatumdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#avkravtAvrapporteringsdatum

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Det datum en kommitté ska del- eller slutredovisa sitt uppdrag, enligt kommittédirektivet.
has domain
Kommittédirektivc
has range
date

Beslutsdatumdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#beslutsdatum

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Datum då innehållet i dokumentet beslutades.

has characteristics: functional

has equivalent properties
Utfärdandedatumdp
has range
date
is also defined as
annotation property

Bihangsnummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bihangsnummer

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Nummer på det bihang som dokumentet återfinns i. Exempelvis "40".

CELEX-nummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#celexNummer

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Indentifierare för ett dokument som ingår i EUR-LEX, den europeiska rättsinformationsdatabasen.

Diarienummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#diarienummer

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Diarienummer för ett ärende.

has characteristics: functional

has domain
Vägledande myndighetsavgörandec

Domsnummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#domsnummer

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Det domsnummer som domstolen tilldelat målet vid anhängiggörandet.

Domstolsavdelningdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#domstolsavdelning

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Domstolsavdelning som den är angiven i det ursprungliga domslutet.

Ikraftträdandedatumdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#ikrafttradandedatum

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Datum då författningen träder ikraft.
has super-properties
Ikraftträdanderegeldp
has range
date

Ikraftträdanderegeldp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#ikrafttradanderegel

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En bestämmelse som anger om, när och hur författningen träder ikraft.

Ikraftträdandetextdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#ikrafttradandetext

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Anvisning som anger hur författningen träder ikraft - exempelvis "Träder ikraft den dagen regeringen bestämmer.".
has super-properties
Ikraftträdanderegeldp
has range
literal

Kapitelnummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#kapitelnummer

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Det symboliska numret för ett kapitel i en svensk lag.
has domain
Kapitelc
has range
literal

Löpnummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lopnummer

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Löpnummer i någon publikation (exempelvis "57").

has characteristics: functional

has range
literal

Målnummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#malnummer

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Det målnummer som domstolen tilldelat målet vid anhängiggörandet.

Notisseriedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#notisserie

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Anger vilken notisserie som notisen eventuellt tillhör.
has domain
Rättsfallsnotisc
has range
literal

Paragrafnummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#paragrafnummer

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Det symboliska numret för en paragraf i en svensk lag.
has domain
Paragrafc
has range
literal

Ratificieringsdatumdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#ratificeringsdatum

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Datum då Sveriges rike ratificerade den internationella överenskommelsen.

has characteristics: functional

has domain
Internationell överenskommelsec
has range
date

Referatseriedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#referatserie

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Anger vilken referatserie som referatet eventuellt tillhör.

has characteristics: functional

has domain
Rättsfallsreferatc
has range
literal

Sidnummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#sidnummer

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Det inledande sidnumret för dokumentet i någon publikation. Exempelvis "523".

has characteristics: functional

has range
literal
is also defined as
annotation property

Utfärdandedatumdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#utfardandedatum

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Datum då författningen utfärdades. Motsvarar beslutsdatum.

has characteristics: functional

has equivalent properties
Beslutsdatumdp
has range
date
is also defined as
annotation property

Utkom från trycketdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#utkomFranTryck

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Datum då dokumentet utkom från trycket.

has characteristics: functional

has super-properties
issueddp
has range
date

Årsutgåvadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En viss årsutgåva av någon publikation. Exempelvis "2005".

has characteristics: functional

has range
literal

Annotation Properties

abstractap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://protege.stanford.edu/plugins/owl/protege#abstract

Beslutsdatumap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#beslutsdatum

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Datum då innehållet i dokumentet beslutades.
has equivalent properties
Utfärdandedatumap
has domain
_:genid-nodeid-node18lip7t11x23
is also defined as
data property

descriptionap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://purl.org/dc/terms/description

has sub-properties
Rättelsebeskrivningap

Ikraftträdandeanvisningap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#ikrafttradandeanvisning

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Referens till anvisning som anger hur författningen träder ikraft.
has super-properties
Ikraftträdanderegel
is also defined as
object property

Ikraftträdandelagrumap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#ikrafttradandelagrum

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Hänvisning till lagrum (promulgationslag) som anger när och hur författningen träder ikraft.
has super-properties
Ikraftträdanderegel
is also defined as
object property

Referatrubrikap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#referatrubrik

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Beskrivande rubrik för ett rättsfallsreferat.
has super-properties
titleap
has domain
Rättsfallsreferatc

Rättelsebeskrivningap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattelsebeskrivning

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
En beskrivning av innehållet i ett rättelseblad.
has super-properties
descriptionap
has domain
Rättelsebladc

Sidnummerap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#sidnummer

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Det inledande sidnumret för dokumentet i någon publikation. Exempelvis "523".
has domain
_:genid-nodeid-node18lip7t11x5
is also defined as
data property

titleap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://purl.org/dc/terms/title

has sub-properties
Referatrubrikap
is also defined as
data property

Utfärdandedatumap back to ToC or Annotation Property ToC

IRI: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#utfardandedatum

is defined by
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
Datum då författningen utfärdades. Motsvarar beslutsdatum.
has equivalent properties
Beslutsdatumap
has domain
_:genid-nodeid-node18lip7t11x29
is also defined as
data property

Namespace Declarations back to ToC

default namespace
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
0-1
http://xmlns.com/foaf/0.1/
bibo
http://purl.org/ontology/bibo/
error
http://org.semanticweb.owlapi/error#
owl
http://www.w3.org/2002/07/owl#
protege
http://protege.stanford.edu/plugins/owl/protege#
publ
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#
rdf
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
rdfs
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
skos
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
terms
http://purl.org/dc/terms/
xsd
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

This HTML document was obtained by processing the OWL ontology source code through LODE, Live OWL Documentation Environment, developed by Silvio Peroni.